Gegevensbescherming en cookies

Het doel van dit handvest (hierna het “Handvest”) is om de gebruikers (hierna afzonderlijk de “Gebruiker” en gezamenlijk, de “Gebruikers”) van de website http://m.nl.choozen.com (hierna de “Website”) te informeren over de ingezette middelen om:

 

(1) persoonsgegevens te verzamelen in overeenstemming met de Frans wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, in de huidige versie (hierna de “Wet gegevensbescherming”) evenals de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “AVG”, Algemene Verordening Gegevensbescherming);


 

(2) gegevens te raadplegen en te bewaren met betrekking tot de navigatie van de Gebruiker op de Website die kunnen worden vastgelegd in “cookie”-bestanden (hierna de “Cookie(s)”.

 

De verantwoordelijke is voor het verzamelen van persoonsgegevens is LeGuide.com, een vereenvoudigde naamloze vennootschap ingeschreven in het Handelsregister van Parijs onder nummer 425 085 875, met haar hoofdkantoor te 17, rue Godot de Mauroy, 75009 Parijs - Frankrijk (hierna de “Uitgever”).

 

Het Handvest kan te allen tijde door de Uitgever worden gewijzigd, met name om in overeenstemming te zijn met alle wettelijke, jurisprudentiële, redactionele of technische wijzigingen. De Gebruiker dient voorafgaand aan elke navigatie de nieuwste versie van het Handvest te raadplegen.


 

De nationale toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van grensoverschrijdende persoonsgegevens uitgevoerd door de Uitgever is de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), 3 Place Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Parijs CEDEX 07, Frankrijk.


 

 1. GEGEVENSBESCHERMING

 

Wanneer de Website door de Gebruiker wordt gebruikt, kunnen gegevens worden verzameld en verwerkt om toegang tot de diensten van de Website mogelijk te maken (hierna de “Diensten”) voor administratieve en commercieel beheersdoeleinden.

 

 

1) WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

 

   1. Accountgegevens van de Gebruiker: de gegevens die de Gebruiker verstrekt bij het aanmaken van een account door het registratieformulier in te vullen.

 

   1. Gegevens openbaar gemaakt door de Gebruiker: verwijst naar alle gegevens die de Gebruiker vrijwillig op de Website plaatst, zoals met name, de opmerkingen van de Gebruiker op blogs en fora, foto's, discussies op fora en het profiel van het account. Enkel de gegevens die de Gebruiker invoert zullen uitdrukkelijk als openbaar worden verklaard en kunnen dus worden gepubliceerd door activering van de online-toepassing, “Te verspreiden gegevens” genoemd (hierna “Openbare gegevens”).


 

   1. Browsegegevens: verwijst naar de gegevens die de Uitgever verzamelt tijdens de navigatie van de Gebruiker op de Website, zoals met name de datum, het tijdstip van de verbinding en/of navigatie, het type browser, de browsertaal, het IP-adres.


 

Al deze gegevens worden hierna gezamenlijk de “Gegevens” genoemd.

 

2) WAAROM VERZAMELT DE UITGEVER GEGEVENS VAN DE GEBRUIKER?

De gegevens die worden verzameld als onderdeel van het gebruik van de Website worden verwerkt om met name de volgende doelen te bereiken:

 

   1. om de veiligheid en de goede werking van de Website te waarborgen;

   2. om frauduleus gebruik van de Website te bestrijden;

   3. voor het beheer van de toegang tot bepaalde Diensten en het gebruik ervan;

   4. om bestanden samen te stellen van leden die zich hebben ingeschreven voor Diensten;

   5. voor het versturen van nieuwsbrieven, verzoeken en promotionele berichten op voorwaarde dat de Gebruiker het vakje heeft aangevinkt waarin hij zich hiermee akkoord verklaart, tot dit doel voorzien bij de inschrijving voor Diensten;

   6. om statistieken te maken en metingen te verrichten over het gebruik van de Diensten;

   7. voor de organisatie van prijsvragen, quizzen, loterijen en alle promotionele activiteiten, met uitzondering van online kansspelen en weddenschappen onder voorbehoud van de goedkeuring van de regelgevende instantie voor online-kansspelen;

   8. voor het beheer van meningen van en opinieonderzoeken bij Gebruikers over de Diensten of de inhoud van de Website;

   9. voor de opvolging van operaties die een Gebruiker via de Website uitvoert;

   10. voor de personalisering van advertenties die aan de Gebruikers van de Website worden voorgesteld, opdat ze zijn afgestemd op hun interesses.

 

Bij het verzamelen van Gegevens zal de Gebruiker worden geïnformeerd of bepaalde Gegevens verplicht moeten worden ingevuld of dat ze optioneel zijn. De Gegevens die met een asterisk op het inschrijfformulier zijn gemarkeerd, zijn verplicht. Anders zal de toegang tot de Diensten en het gebruik ervan door de Gebruiker beperkt zijn.

 

3) ONTVANGERS VAN VERZAMELDE GEGEVENS

Het bestand met Gegevens dat werd aangemaakt op het moment van de inschrijving op de Diensten is strikt vertrouwelijk. De Uitgever verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen en alle passende organisatorische en technische maatregelen te treffen om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de Gegevens te waarborgen en, in het bijzonder, om te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd of dat onbevoegden er toegang tot hebben.

 

   1. Doorgifte van gegevens aan autoriteiten en/of openbare instanties:

Overeenkomstig de geldende regelgeving kunnen de Gegevens op verzoek naar bevoegde autoriteiten worden gezonden en met name naar overheidsinstanties, uitsluitend om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en aan die van gerechtsdeurwaarders, openbare ambtenaren en organen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van schuldsanering.

 

   1. Doorgifte van gegevens aan derden:

De gegevens kunnen, met de voorafgaande toestemming van de Gebruiker, worden gebruikt door de Uitgever, zijn onderaannemers, zijn gelieerde bedrijven en/of zijn zakelijke partners:

    • Het personeel van de Uitgever, de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de toezicht erop (met name zijn accountant) en de onderaannemers van de Uitgever zullen toegang hebben tot de Gegevens die verzameld zijn in verband met het gebruik van de Website.

    • Door het vakje “Ik wens de primeurs en shoppingadvies van LeGuide.com per e-mail te ontvangen” aan te vinken, stemt de Gebruiker ermee in dat zijn ingevoerde Gegevens kunnen worden gebruikt door alle bedrijven van de groep LeGuide.com (dit verwijst naar de groep van bedrijven die direct of indirect worden gecontroleerd door Kelkoo.com Limited, een vennootschap naar Engels recht, met het hoofdkantoor gevestigd te 6th Floor, Portland House, Londen, SW1E 5BH, Verenigd Koninkrijk, in de zin van artikel L. 233-3 van het Franse Wetboek van Koophandel), waaronder de Uitgever, om hem te informeren over de actuele status van zijn commerciële aanbiedingen of van producten of diensten die vergelijkbaar zijn met die waarvoor de Gebruiker zich heeft geregistreerd.

 

   1. Sociale netwerken:

Als de Gebruiker een account heeft op sociale netwerksites en indien hij de Website bezoekt zonder voorafgaand te zijn geregistreerd voor Diensten, kan de Uitgever gegevens van dergelijke sociale netwerken ontvangen om het aanmaken van een account op de Website te vergemakkelijken.

Als de Gebruiker een Dienst gebruikt via een sociale netwerksite, geeft de Gebruiker de Uitgever toegang tot bepaalde gegevens die hij heeft verstrekt aan de sociale netwerksite, zoals, met name, zijn gebruikersnaam, zijn naam en voornaam, zijn profielfoto en zijn gegevens met betrekking tot het gebruik van deze Dienst. Door toegang te krijgen tot een Dienst via een sociale netwerksite, machtigt de Gebruiker de Uitgever om alle gegevens te verzamelen, op te slaan en te gebruiken die door de Gebruiker zijn toegestaan aan de sociale netwerksite om aan de Uitgever te verstrekken.

 

4) GEBRUIKERSRECHTEN MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de geldende wetgeving heeft elke Gebruiker de volgende rechten:

 1. Recht op toegang: dit recht omvat de mogelijkheid om bevestiging te verkrijgen dat de betreffende persoonsgegevens worden verwerkt en, in voorkomend geval, informatie te verkrijgen over (i) de doeleinden van de verwerking, (ii) de categorieën Gegevens (iii) de ontvangers of categorieën van ontvangers van de Gegevens, (iv) de beoogde bewaartermijn of het criterium dat is gebruikt om dit te bepalen, (v) het recht om een verzoek tot rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of een beperking van de verwerking van betreffende gegevens, of het recht om zich tegen dergelijke verwerking te verzetten, (vi) het recht om een klacht bij een toezichthoudende autoriteit in te dienen, (vii) als de Gegevens niet zijn verzameld bij de Gebruiker, er geen beschikbare informatie met betrekking tot hun bron is en, indien van toepassing, (viii) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en relevante informatie met betrekking tot de onderliggende logica, alsook het belang en de verwachte gevolgen van deze verwerking voor de Gebruiker.

 

 1. Recht op rectificatie: dit recht omvat de mogelijkheid om zo snel mogelijk correcties te verkrijgen van persoonsgegevens betreffende de Gebruiker die onjuist zijn.


 

 1. Recht op verwijdering: dit recht omvat de mogelijkheid om zo snel mogelijk de Gegevens betreffende de Gebruiker te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is: (i) de Gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of verwerkt, (ii) de Gebruiker zijn toestemming heeft ingetrokken en er geen andere wettelijke basis voor de behandeling is, (iii) de Gebruiker heeft zijn recht op verzet bevestigd en er is geen dwingende, legitieme reden voor de verwerking, (iv) de Gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, (v) de Gegevens moeten worden gewist onder een wettelijke verplichting.


 

 1. Recht op beperking: dit recht omvat de mogelijkheid voor de Gebruiker om de beperking van Gegevensverwerking in de volgende gevallen te vragen: (i) als de juistheid van de Gegevens door de Gebruiker wordt betwist, kan de beperking gedurende een periode voorkomen zodat de Uitgever de juistheid van de gegevens kan verifiëren, (ii) als de verwerking illegaal is en de Gebruiker zich verzet tegen de verwijdering van Gegevens en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van dergelijke Gegevens vereist; (iii) als de Gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor doeleinden maar noodzakelijk zijn voor de Gebruiker voor de erkenning, uitoefening of verdediging van rechten voor de rechtbank; (iv) wanneer de Gebruiker zijn recht van verzet heeft uitgeoefend, kan er een beperking gedurende een bepaalde periode zijn om na te gaan of de legitieme redenen die door de Uitgever worden nagestreefd, prevaleren boven die van de Gebruiker. De Gebruiker die de beperking van de verwerking heeft verkregen, wordt geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.


 

 1. Recht op verzet: dit recht omvat het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met de specifieke situatie van de Gebruiker, bezwaar te maken tegen een Gegevensverwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een missie van openbaar belang of betreffende de uitoefening van een openbare autoriteit of indien de verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van de Uitgever of een derde partij en als niet kan worden aangetoond dat er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen, rechten en vrijheden van de betreffende Gebruiker. Als de Gegevens worden verwerkt voor prospectiedoeleinden, kan de Gebruiker te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van de Gegevens voor dergelijke doeleinden.


 

 1. Recht op portabiliteit van Gegevens: dit recht omvat de mogelijkheid voor een Gebruiker om de door hem verstrekte Gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en de mogelijkheid om te verzoeken de Gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke waar de betreffende verwerking gebaseerd zal zijn op de toestemming van de Gebruiker of noodzakelijk zal zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de Gebruiker partij zal zijn. De uitoefening van dit recht doet geen afbreuk aan het recht op verwijdering zoals hierboven vermeld.

Deze rechten kunnen op elk moment worden uitgeoefend door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming bij de LeGuide.com-groep, op de onderstaande contactgegevens: dpo@group.leguide.com

Elk verzoek tot rectificatie, verwijdering, beperking of verzet van de zijde van de Gebruiker zal door de Uitgever worden doorgegeven aan alle derde partijen die de Gegevens van de Gebruiker hebben ontvangen (bijv. derde exploitanten zoekmachine-optimalisatie en/of zoekmachines), tenzij deze overdracht onmogelijk is of een onevenredige inspanning vereist.

Elk verzoek van een Gebruiker om een van de bovengenoemde rechten uit te oefenen zal binnen een maand na het verzoek of, indien nodig afhankelijk van het aantal en de complexiteit van de aanvraag, binnen drie maanden na het genoemde verzoek worden verwerkt; in dat geval zal de Gebruiker worden geïnformeerd over deze vertraging en de redenen voor deze vertraging.

Elk verzoek van een Gebruiker om een van de bovengenoemde rechten elektronisch uit te oefenen, wordt elektronisch verwerkt, tenzij anders aangegeven door de Gebruiker.

De communicatie in verband met een verzoek van een Gebruiker voor de uitoefening van een van de bovengenoemde rechten zal kosteloos zijn. Ingeval van een kennelijk ongegronde, buitensporige of herhalende aanvraag, zal de Uitgever de betaling van administratiekosten kunnen eisen of weigeren te reageren op het verzoek van een Gebruiker.

In geval van twijfel over de identiteit van de Gebruiker, behoudt de Uitgever zich het recht voor om aanvullende informatie te vragen.

 

5) BEWAARTERMIJN EN ARCHIVERING VAN GEGEVENS

De Gegevens van Gebruikers worden niet bewaard na de periode die strikt noodzakelijk is voor de nagestreefde doelen, zoals uiteengezet in dit Handvest en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. De Gegevens van Gebruikers worden gewist zodra de bewaartermijn verlopen is. Desalniettemin kunnen de Gegevens gearchiveerd worden buiten de termijn die voorzien is voor het doel van onderzoek, het vaststellen en vervolgen van strafbare feiten met als enig doel om, indien nodig, het verstrekken van dergelijke Gegevens toe te staan aan de gerechtelijke autoriteiten. Archivering houdt in dat deze Gegevens niet langer online beschikbaar zijn, maar worden geëxtraheerd en opgeslagen op een standalone en veilig medium.

 

6) VEILIGHEID

De Uitgever neemt passende technische en organisatorische maatregelen om ongeoorloofde toegang tot of openbaarmaking van de Gegevens van de Gebruiker te voorkomen. De Uitgever kan echter niet garanderen dat risico's van misbruik van de Gegevens worden geëlimineerd. Het is belangrijk dat de Gebruiker zijn identificatiegegevens vertrouwelijk houdt om het illegale gebruik van zijn account te voorkomen.

De Gebruiker wordt geïnformeerd en gaat ermee akkoord dat de verschillende Openbare Gegevens centraal kunnen worden gepubliceerd tijdens elke toegang van een Gebruiker tot zijn account.

De Uitgever kan de vertrouwelijkheid of verwijdering van Openbare Gegevens in de openbare delen van Diensten niet garanderen. Bovendien kan de Uitgever niet verantwoordelijk worden gehouden voor “spams” waar de Gebruiker van Diensten last van kan hebben indien hij vrijwillig en spontaan beslist zijn e-mailadres online te publiceren.

 

 1. COOKIES

 

Een cookie is een tekstbestand dat in een terminal kan worden gedeponeerd bij het raadplegen van een Dienst middels browsersoftware. Een Cookie staat de uitgevende instelling toe om tijdens de geldigheidsperiode de betreffende terminal te herkennen telkens wanneer de terminal toegang krijgt tot de digitale inhoud die Cookies van dezelfde uitgever bevat.

De Gebruiker wordt erop gewezen dat tijdens zijn verbindingen met de Website en bij het gebruik van Diensten, Cookies worden geplaatst op zijn ontvangende terminal (computer, tablet, smartphone, enz.), voor het goed functioneren van de Diensten, of op zijn browser; onder voorbehoud van de keuze van de Gebruiker met betrekking tot Cookies, kan deze keuze op elk moment worden gewijzigd.

 

 

1) WAT VOOR SOORTEN COOKIES ZIJN ER?

Om de Gebruiker beter te informeren over cookies, is het praktisch deze cookies te groeperen in 4 categorieën: (a) Browsercookies op de Website, (b) Cookies voor doelgroepmeting, (c) Advertentiecookies en (d) Cookies voor gedragsgerichte doeleinden.

 

a. Browsercookies op de Website


Browsercookies verbeteren de prestaties van de Diensten om de Gebruiker een beter gebruik van de Website te bieden. Deze Cookies vereisen geen gegevens of de voorafgaande toestemming van de Gebruiker om op de terminal van de Gebruiker te worden geplaatst.

 

Meer specifiek is met deze browsercookies met name het volgende mogelijk:

 

    • om de presentatie van de Website aan te passen aan de weergavevoorkeuren van de terminal (gebruikte taal, schermresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.) tijdens de bezoeken van Gebruikers aan de Website, volgens de hardware en software voor visualisatie of het lezen van de terminal;

    • om gegevens te onthouden met betrekking tot het formulier dat de Gebruiker op de Website heeft ingevuld of gegevens die de Gebruiker op de Website heeft gekozen;

    • de Gebruiker toegang te bieden tot zijn account of tot een ander gereserveerd gebied dankzij zijn identificatiegegevens;

    • om veiligheidsmaatregelen te implementeren, bijvoorbeeld wanneer de Gebruiker wordt gevraagd opnieuw verbinding te maken met een inhoud of een Dienst na het verstrijken van een bepaalde duur.

 

b. Cookies voor doelgroepmeting


De Cookies voor doelgroepmeting helpen bij het vaststellen van statistieken en het bepalen van het aantal bezoeken aan en het gebruik van de verschillende elementen waaruit de Website bestaat (koppen en inhoud die zijn bezocht, routes), waardoor de Uitgever de interesse voor Diensten kan verhogen en hun bruikbaarheid kan verbeteren.

 

c. Advertentiecookies


Met advertentiecookies kan men in realtime bepalen welke advertenties moeten worden weergegeven volgens de recente navigatie van de Gebruiker op de Website, om het aantal keren dat de Gebruiker een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten.

 

d. Gedragsanalyse Cookies


Gedragsanalyse Cookies (behavioural targeting) maken het mogelijk om te identificeren welke informatie op de Website het meest interessant voor de Gebruiker kan zijn, om zijn browse-ervaring te helpen verbeteren en om de Website interessanter te maken.

Voor zover de Gebruiker aan de Uitgever de Gegevens die hem betreffen heeft verstrekt, met name door zich in te schrijven voor Diensten, kan de Uitgever - afhankelijk van de keuze van de Gebruiker - browsegegevens koppelen verwerkt door de Cookies die door de Uitgever worden uitgegeven met de Gegevens van de Gebruiker om hem bijvoorbeeld elektronische enquêtes te sturen of op zijn terminal weer te geven, in reclamevoorzieningen die cookies bevatten, gepersonaliseerde advertenties.

De Gebruiker kan op elk moment verzoeken om geen advertenties of enquêtes meer te ontvangen die zijn afgestemd op de browsegegevens van zijn terminal, door rechtstreeks en kosteloos contact op te nemen met de Uitgever of door middel van de link voor afmelding die is opgenomen in de berichten die de Uitgever hem per e-mail stuurt. Als de Gebruiker ervoor kiest om gedragsadvertenties te weigeren, betekent dit niet dat hij niet meer advertenties op internet zal ontvangen. Dit betekent alleen dat de advertenties die op de Website verschijnen niet langer overeenkomen met zijn interesses of voorkeuren in de browser die de Gebruiker op internet gebruikt.

 

In het geval dat de Uitgever overweegt om browsegegevens van de Gebruiker bij een derde te verkrijgen die de Uitgever zou kunnen associëren met de Gegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt, zal de Uitgever eerst zijn uitdrukkelijke toestemming vragen aan de Gebruiker voordat hij naar een dergelijke vereniging gaat en hen advertenties of gerichte enquêtes te sturen.

 

2) WELKE COOKIES GEBRUIKEN WE?

 

We gebruiken de volgende cookies:

DERDE COOKIES

Cookie

Type

Doeleinde

Aanvullende informatie

Google Analytics

Prestatie

Doelgroepmeting

https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies

AdWords Remarketing

Tageting

Advertentie-inhoud aanpassen

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=fr

Captify

Tageting

Advertentie-inhoud aanpassen

http://www.captify.co.uk/privacy-policy/

Exelate

Tageting

Advertentie-inhoud aanpassen

http://www.exelate.com/privacy/opt-in-opt-out/

RTB House

Tageting

Advertentie-inhoud aanpassen

https://www.rtbhouse.com/privacy/

 

COOKIES LEGUIDE

Cookie

Type

Doeleinde

Bewaartermijn

VisitorId

Prestatie

Gebruikersidentificatie en personalisatie van de navigatie

30 dagen

VisitorUid

Prestatie

Gebruikersidentificatie en personalisatie van de navigatie

12 maanden

VisitorId_Session

Prestatie

Doelgroepmeting

30 minuten

VisitorId_Month

Prestatie

Doelgroepmeting

30 dagen

KelkooID

Prestatie

Gebruikersidentificatie en personalisatie van de navigatie

12 maanden

CK_SLKW3

Prestatie

Gebruikersidentificatie en personalisatie van de navigatie

30 dagen

CK_PUBLISHER

Prestatie

Gebruikersidentificatie en personalisatie van de navigatie

30 dagen

CK_SB

Prestatie

Gebruikersidentificatie en personalisatie van de navigatie

13 maanden

CK_ACCEPT

Functionaliteit

Personalisatie van de navigatie en weergeven van de Cookies-banner

396 dagen

lastTrafficSource

Prestatie

Gebruikersidentificatie en personalisatie van de navigatie

30 dagen

CK_DISPLAY_MODE

Functionaliteit

Personalisatie van de navigatie en identificatie van de Gebruiker

Voor de duur van de browsesessie van de gebruiker

CK_RDC_COUNTRY_LABEL

Functionaliteit

Personalisatie van de navigatie en identificatie van de Gebruiker

30 dagen

CK_RDC_COUNTRY_CODE

Functionaliteit

Personalisatie van de navigatie en identificatie van de Gebruiker

30 dagen

CK_RDC_ID_ZONE

Functionaliteit

Personalisatie van de navigatie en identificatie van de Gebruiker

30 dagen

CK_BK_{clic_id}

Functionaliteit

Personalisatie van de navigatie

1 uur

 

 

3) HOE KAN DE GEBRUIKER COOKIES BEHEREN?

 

De Gebruiker wordt allereerst geïnformeerd dat de partners van de Uitgever en andere derden Cookies op de Website kunnen plaatsen. Alleen de uitgevende instelling van een Cookie mag de daarin vervatte gegevens lezen of wijzigen en de Uitgever heeft geen toegang tot of controle over Cookies die derden kunnen gebruiken. Het plaatsen en het gebruik van Cookies door derden zijn onderhevig aan het privacybeleid van deze derden in aanvulling op de bepalingen van dit Handvest. Bijgevolg wordt de Gebruiker verzocht om de websites van deze derden te bezoeken voor meer informatie over de Cookies die zij gebruiken en hoe de Gebruiker ze kan beheren.

 

 1. Instemming met Cookies

 

Indien de Gebruiker een van de volgende handelingen uitvoert, wordt hij geacht in te stemmen met het gebruik en de plaatsing van Cookies:

 

   • door op het “X”-pictogram op de zichtbare informatiebanner te klikken wanneer hij voor het eerst verbinding maakt met de Website om deze banner te sluiten;

   • door de navigatie voort te zetten, dat wil zeggen indien de Gebruiker op een element van de Website heeft geklikt (afbeelding, link, “zoekknop”, enz.) of een andere pagina van de Website heeft bezocht;

 

als de gebruiker via de browsersoftware de plaatsing van Cookies op zijn terminal accepteert, kunnen de Cookies die zijn geïntegreerd in de pagina's en inhoud die hij heeft geraadpleegd tijdelijk worden opgeslagen in een speciale ruimte op zijn terminal. Ze kunnen alleen door hun zender worden gelezen.

 

De instemming van de Gebruiker is slechts geldig voor een periode van dertien (13) maanden vanaf de eerste plaatsing op de terminal van de Gebruiker, na de uitdrukkelijke toestemming van de laatste.

 

 1. Weigering van Cookies

 

Als de Gebruiker de plaatsing van Cookies op zijn terminal of zijn browser weigert, of als hij de Cookies die daar zijn geregistreerd verwijdert, moet hij weten dat zijn browsen op en zijn ervaring met de Website mogelijk beperkt zijn. Dit kan ook het geval zijn als de Uitgever of een van zijn serviceproviders voor technische compatibiliteitsdoeleinden het type browser dat de terminal gebruikt, de taal en weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal verbinding lijkt te hebben met internet niet kan herkennen.

In elk geval is de Uitgever niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de verslechterde werking van de Diensten als gevolg van (i) de weigering van Cookies door de Gebruiker en/of (ii) de onmogelijkheid voor de Uitgever om Cookies te registeren of te raadplegen die noodzakelijk zijn voor hun werking vanwege de keuze van de Gebruiker.

 

 

 

 

 1. Instelling van browsersoftware

 

De Gebruiker kan zijn browsersoftware zodanig instellen dat Cookies op de terminal worden geplaatst of, het tegenovergestelde, dat ze systematisch of volgens de identiteit van de Uitgever worden afgestoten. De Gebruiker kan zijn browsersoftware ook zodanig instellen dat de aanvaarding of afwijzing van Cookies hem op tijd wordt voorgesteld, voordat er eventueel een Cookie op zijn terminal wordt geplaatst.

 

Voor het beheer van Cookies en de keuzes van de Gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser; de Gebruiker leert hier hoe hij zijn wensen met betrekking tot Cookies kan wijzigingen. U vindt hieronder de link naar de helppagina's van enkele browsers:

Voor Internet Explorer

Voor Safari

Voor Chrome

Voor Firefox

Voor Opera

 

De Gebruiker kan er op elk moment voor kiezen om zijn wensen met betrekking tot Cookies kenbaar te maken en te wijzigen.

 

 1. Andere rechtsmiddelen van verzet

 

Voor meer informatie over cookies wordt de gebruiker verzocht om de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

Ten slotte kan de Gebruiker verbinding maken met de Website Youronlinechoices, voorgesteld door de digitale reclameprofessionals gegroepeerd binnen de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance) en in Frankrijk beheerd door het Interactive Advertising Bureau France. De Gebruiker kan hierdoor weten welke bedrijven op dit platform de mogelijkheid bieden om Cookies te weigeren of te accepteren die door deze bedrijven worden gebruikt om de advertenties aan te passen die kunnen worden weergegeven en dit, met betrekking tot het vorige browsen van de Gebruiker op internet:

http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/.

 

Dit handvest over de gegevensbescherming en cookies is bijgewerkt op 20 Juni 2018.